5e210b2ad0e9d1dbbeac589d_logoZT

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Behoudens een uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst aangegaan bij de bestelling, gelden de hierna volgende algemene voorwaarden van Runa BV, President Kennedypark 9A 8500 Kortrijk, BTW 0466 764 988.

Artikel 2 Levering duur onderhoud

De geplande duur van de overeenkomst is afgestemd op de praktijk en volgens de specifieke situatie van de klant. Runa houdt zich het recht voor om in noodzakelijke gevallen wijzigingen door te voeren inzake, medewerker of plaats van zijn diensten.

Dergelijke wijzigingen kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als reden tot verbreking van de overeenkomst, noch aangezien worden als contractbreuk in hoofde van Runa, noch aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 3 Documenten en materialen

Documenten en materialen die door Runa geleverd worden, mogen door de klant behouden worden. Het verstrekken door Runa van documenten en materialen zal geenszins de overdracht inhouden van enig intellectueel eigendomsrecht van Runa of derden.

Reproductie, adaptatie of mededeling aan het publiek van de documenten door eender welk middel is slechts toegestaan mits schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Artikel 4 Wijzigingen

Runa BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de bepalingen van de Bijzondere Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden, de Dienst specificaties, de Service Level Agreement, en de Vergoedingen en de kosten eenzijdig te wijzigen. Runa BV zal dienaangaande de Klant uiterlijk één (1) maand voor de inwerkingtreding van de wijziging in kennis stellen en dit via elk middel dat Runa BV hiervoor geschikt acht zoals, in het bijzonder doch niet gelimiteerd tot, een kennisgeving via een vermelding van de wijzigingen op de factuur van de Klant.

In het geval de Klant de vooropgestelde wijzigingen niet aanvaardt, is de Klant gerechtigd de Dienst(en) waarop de wijzigingen betrekking hebben, uitsluitend voor de toekomst, te beëindigen zonder dat Partijen hiervoor een (verbreking)vergoeding verschuldigd zijn anders dan de Vergoedingen verschuldigd door de Klant voor effectief door Runa BV verleende Diensten tot op het ogenblik van de datum van beëindiging door de Klant, en dit door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven ontvangen door Runa BV uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen.

In geval van wijzigingen overeenkomstig een beslissing, uitspraak, verplichting, wet of regelgeving die de contractuele verplichtingen in hoofde van Runa BV op een materiële wijze verzwaren of onmogelijk maken, is Runa BV gerechtigd de betreffende Dienst(en) mits loutere schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder hiervoor enige verbrekings- of beëindiging vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.

Worden niet beschouwd als wijzigingen aan de bedingen van de Overeenkomst die de Klant de mogelijkheid geven om de Overeenkomst zonder vergoeding te verbreken:

  1. Wijzigingen die uitsluitend in het voordeel van de Klant zijn;
  2. Wijzigingen die louter administratief van aard zijn en geen negatieve impact hebben op de Klant;
  3. Wijzigingen die rechtstreeks worden opgelegd door of krachtens een wetgeving, uitspraak of verplichting genomen of opgelegd door een Belgische (bv. BIPT), Europese regelgevende of rechtsprekende instantie of van een Belgische of Europese wet- of regelgeving die dergelijke aanpassingen op een dwingende wijze opleggen;
  4. Een indexatie van de Vergoedingen en kosten zoals beschreven in artikel 6.2 (Prijsaanpassing) van de Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 5 Overmacht

Bij overmacht worden de verplichtingen van Runa opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen en/of materiaal waarvan Runa zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen , welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Runa kan worden gevergd.

Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Runa als de klant gerechtigd de overeenkomst voor het niet- uitvoerbare gedeelte te ontbinden door verzending van een aangetekend schrijven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

RUNA is niet verantwoordelijk voor het verloop van het contract tussen de klant en de leverancier voor de voorgestelde producten of diensten.

De klant doet hiermee afstand van verhaal tegenover RUNA in het geval dat het contract met de contractuele leverancier niet correct zou verlopen.

Artikel 7 Betaling

De facturen en de betalingsuitnodigingen van Runa zijn tenzij anders overeengekomen netto, op 15 dagen, zonder korting, betaalbaar aan het adres van haar maatschappelijke zetel. De facturen worden per email verstuurd tenzij anders vermeld.

Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen eventueel nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de overeenkomst, zijn ten lasten van de klant. Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen door Runa (bank-, wisselkosten en andere) zijn eveneens ten laste van de klant.

Bij gebrek aan protest via een gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na de ontvangst van de factuur, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de klant. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur of betalingsuitnodiging zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 8% per jaar en een forfaitaire vergoeding van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van 25 euro.

Artikel 8 Prijsaanpassing

Alle Vergoedingen en kosten kunnen na Datum Inwerkingtreding, op ieder moment eenzijdig en te goeder trouw worden verhoogd door Runa BV in het geval, zelfs indien ingevolge voorzienbare omstandigheden, (i) één of meer kostprijsfactoren wijzigen (met inbegrip van doch niet uitsluitend de (inkoop) prijzen en de loonkost) en/of (ii) in het geval van een verhoging van de (overheid)heffingen. Een dergelijke eenzijdige wijziging van de Vergoedingen en kosten kan een wijziging uitmaken van artikel 4 van de Bijzondere Voorwaarden dat hem het recht verlenen de Overeenkomst te beëindigen.
In ieder geval kan Runa BV elk kalenderjaar en zonder voorafgaande kennisgeving, een indexering doorvoeren van de Vergoedingen en kosten met betrekking tot de Diensten.

Een indexatie van de vergoedingen en kosten betreft geen wijziging van de Overeenkomst in de zin van artikel 4 van de Bijzondere Voorwaarden waarvoor de Klant gerechtigd is om de Overeenkomst te beëindigen onder deze Bijzondere Voorwaarden.

Artikel 9 Annulering

Annulering kan mits een degelijk onderbouwde reden uitsluitend aangetekend per brief gebeuren. Indien een opdracht wordt geannuleerd, blijft 50% van de contractwaarde verschuldigd.

Artikel 10 Uitdrukkelijk ontbindend beding – Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Runa in geval van niet-betaling van de opdracht op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting gerechtigd naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief.

In geval van niet-betaling op de vervaldag is Runa gerecht de betaling te vorderen voor alle opdrachten dien nog geleverd worden vanaf de vervaldag tot aan de opschorting. Deze betaling is verschuldigd onverminderd de interesten en vergoeding hierboven vermeld sub6.

In geval van ontbinding door Runa in de alinea 1 vermelde gevallen, verbindt de klant zich ertoe de door Runa geleverde documentatie binnen de 24 uur terug te geven.

Artikel 11 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 12 Slotbepalingen

De gebeurlijke onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige algemeen bepalingen die volledig van kracht blijven.