5e210b2ad0e9d1dbbeac589d_logoZT

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Behoudens een uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst aangegaan bij de bestelling, gelden de hierna volgende algemene voorwaarden van Runa bv.

Artikel 2 Levering duur onderhoud

De geplande duur van de overeenkomst is afgestemd op de praktijk en volgens de specifieke situatie van de klant. Runa houdt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren inzake, medewerker of plaats van zijn diensten. Dergelijke wijzigingen kunnen in geen enkel geval beschouwd worden als reden tot verbreking van de overeenkomst, noch aanzien worden als contractbreuk in hoofde van Runa, noch aanleiding geven tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 3 Documenten en materialen

Documenten en materialen die door Runa geleverd worden, mogen door de klant behouden worden. Het verstrekken door Runa van documenten en materialen zal geenszins de overdracht inhouden van enig intellectueel eigendomsrecht van Runa of derden. Reproductie, adaptatie of mededeling aan het publiek van de documenten door eender welk middel is slechts toegestaan mits schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Artikel 4 Overmacht

Bij overmacht worden de verplichtingen van Runa opgeschort. In dat geval is zij enkel verplicht te leveren, dan wel uit te voeren, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t. personen en/of materiaal waarvan Runa zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen , welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Runa kan worden gevergd. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Runa als de klant gerechtigd de overeenkomst voor het niet- uitvoerbare gedeelte te ontbinden door verzending van een aangetekend schrijven, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Runa is niet verantwoordelijk voor het verloop van het contract tussen de klant en de leverancier voor de voorgestelde producten of diensten.
De klant doet hiermee afstand van verhaal tegenover Runa in het geval dat het contract met de contractuele leverancier niet correct zou verlopen.

Artikel 6 Betaling

De facturen en de betalingsuitnodigingen van Runa zijn tenzij anders overeengekomen netto, op 15 dagen, zonder korting, betaalbaar aan het adres van haar maatschappelijke zetel. De facturen worden per email verstuurd tenzij anders vermeld. Alle rechten en taksen van welke aard ook, inbegrepen eventueel nieuwe taksen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de overeenkomst, zijn ten laste van de klant. Alle
kosten verbonden aan de inning van de facturen door Runa (bank-, wisselkosten en andere) zijn eveneens ten laste van de klant. Bij gebrek aan protest via een gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de klant. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur of betalingsuitnodiging zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 10 % per jaar en een forfaitaire vergoeding van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van 75 euro.

Artikel 7 Annulering

Annulering kan slechts mits de aanvaarding hiervan door Runa. Indien een opdracht wordt geannuleerd, blijft 50% van de contractwaarde verschuldigd. Reeds geleverde prestaties moeten integraal worden vergoed.

Artikel 8 Uitdrukkelijk ontbindend beding – Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Runa in geval van niet betaling van de opdracht op één enkele vervaldag of niet-naleving van elke andere contractuele verplichting gerechtigd naar haar goeddunken, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een per post aangetekende brief. In geval van niet-betaling van één factuur op de vervaldag is Runa gerechtigd de reeds geleverde maar nog niet gefactureerde prestaties aan te rekenen waarbij deze factuur
onmiddellijk opeisbaar is. De overige openstaande facturen worden tevens onmiddellijk opeisbaar. Deze betalingen zijn verschuldigd onverminderd de interesten en vergoeding hierboven vermeld artikel 6. In geval van ontbinding door Runa in de alinea 1 vermelde gevallen, verbindt de klant zich ertoe de door Runa geleverde documentatie binnen de 24 uur terug te geven.

Artikel 9 Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

Artikel 10 Slotbepalingen

De gebeurlijke onwerkzaamheid van een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige algemene bepalingen die volledig van kracht blijven.